Skip to main content

Od 1 kwietnia 2015 roku nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania. 1 kwietnia 2014 roku zmianie ulgną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z […]

Więcej... »

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na […]

Więcej... »

Ratownicy WOPR za pomocą defibrylatora AED uratowali mężczyznę na basenie w zielonogórskim CRS. Na własne oczy widziałem tego człowieka na SOR Zielona Góra. Był już przytomny i jest ogromna szansa, że wróci do normalnego życia. Większość osób po nagłym zatrzymaniu krążenia nie ma tyle szczęścia. Umierają przed przyjazdem pogotowia ratunkowego/przylotem helikoptera albo z powodu powikłań spędzają […]

Więcej... »

Zmniejszenie częstotliwości badań okresowych funkcjonariuszy straży ochrony kolei zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zmieniony § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz […]

Więcej... »

Rada Ochrony Pracy IX kadencji na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”. Dokument był prezentowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz podczas poprzednich obrad 2 grudnia ub. r. Rada pozytywnie oceniła program działania […]

Więcej... »

Pamiętajmy od 1.01.2015 wchodzi w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 1), W dyrektywie Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w […]

Więcej... »