Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania.

1 kwietnia 2014 roku zmianie ulgną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2014 poz. 187). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

Wysokość jednorazowych odszkodowań 

Obowiązujące do
31 marca 2014 r
Obowiązujące od
1 kwietnia 2014 do
31 marca 2015
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 704 zł 730 zł
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 704 zł 730 
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 12 326 zł 12 775 
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty 12 326 zł 12 775 zł
gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

 

63 390 zł 65 701 
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 31 695 zł 32 851 
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701 

oraz 12 775  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701 

oraz 12 775  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 12 326 zł 12 775 zł
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

31 695 zł

oraz 12 326 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

32 851 

oraz 12 775 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego